Kết bạn theo danh sách UID

Dữ liệu

UID Facebook Tên Thành công Thất bại Trạng thái